Вимоги до статей

Стаття оформлюється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст оформлюється у такому порядку:

1. Індекс УДК.

2. Прізвища, імена, по-батькові авторів (повністю).

3. Науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи.

4. Ідентифікатор учасника ORCID (http://orcid.org/).

5. Назва статті.

6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і повних імен автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна.

7. Основний текст статті. Наукова стаття обов’язково має містити такі структурні елементи:

Вступ.

Мета та завдання.

Методи дослідження.

Результати дослідження.

Висновки.

Висновки не повинні містити дані, яких немає в основному тексті статті.

8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і подаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Заголовок «ЛІТЕРАТУРА:» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

11. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

Транслітерація імен та прізвищ здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. Для транслітерації можна скористатися ресурсом ukrlit.org/transliteratsiia

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (PDF)