ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЧОЛОВІЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У КОНТЕКСТІ СТАТЕЙ 17 ТА 65 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.12

Ключові слова:

незалежна Україна, Конституція, населення, чоловіки, кількість, вік, місце проживання, зменшення чисельності, Збройні сили, Стратегія людського розвитку

Анотація

Актуальність. Основним призначенням чоловіка на Землі з незпам’ятних часів і до сьогодення було і лишається несення служби в армії, його геройство та мужність у зв’язку з воєнними подіями, що і стало архіактуальним в Україні саме в пору російсько-української війни. Відстеження наявної кількості чоловічого населення від часу здобуття незалежності робить дане дослідження своєчасним та злободенним у власному змісті. Мета роботи – наукове обґрунтування характерологічного погляду на чисельність чоловічого населення за роки незалежності (1991–2021) у контексті статей 17 та 65 Конституції України. Матеріали та методи. Виконано епідеміологічне, одномоментне, суцільне, проспективне наукове дослідження згідно з даними бази Держкомстату України (1991–2021) з використанням комп’ютерного пакету Microsoft Office Excel (2021) із застосовуванням низки наукових медико-біостатистичних методів та з урахуванням принципів системності. Результати дослідження. На основі проведеного дослідження констатуємо, що за аналізовані роки зменшилась загальна чисельність чоловічого населення в Україні, що позначилось на зменшенні кількості тих чоловіків, котрі проживали на сільських територіях та у міських поселеннях (вікові групи 17 років, 18–27 років, 18–60 років), що переконливо підтверджує фатальний вплив держави на стан глобального людського ресурсу / осіб чоловічої статі для Збройних сил України. Висновки. Ефективне регулювання демографічних процесів в Україні для її сталого розвитку за 30 років незалежності, попри низку прийнятих доленосних і досить змістовних виконавчо-розпорядчих документів, проводилося не на достатньому рівні, про наслідки чого свідчать дані звіту ООН (2021): «…населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів». Демографічна криза є довготривалим процесом, але цілком можливим є її вирішення за умов реалізації в українському суспільстві на рівні держави ст. 3 Конституції України (1996): «…людина, її життя і здоров’я … визнаються… найвищою соціальною цінністю», а також «Стратегії людського розвитку» (2021) за безпосереднього контролю з боку держави за їх виконанням.

Посилання

Суліма Ю. Ретроспектива чоловічого роду. Історія появи справжніх чоловіків. URL: https://www.0532.ua/news/406036/retrospektiva-muzskogo-roda-istoria-poavlenia-nastoasih-muzcin.

Біденко Ю., Кисельова В. Про гендерну політику в Україні. Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 25 серпня 2017. URL: https://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php/news/314-pro-hendernu-polityku-v-ukraini.

Святе письмо. Дивен Світ. URL: https://dyvensvit.org/bible/?.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-VII#Text.

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Скільки служить українських жінок? – радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ. Українське радіо. 16.01.2023 р. URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.html? newsID=100505.

Населення України. Чисельність і склад населення. Державна служба статистики України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. URL: http://db.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%92%D0%A0#Text.

Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України № 2233-XII від 25.03.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#top.

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-orhanizatsii-ta-vedennia-viiskovoho-obliku-pryzovnykiv-viiskovozoboviazanykh-tarezervistiv-i301222-1487.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України № 3544-XII від 21.10.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

Про проект Державної програми стабілізації та розвитку продуктивних сил України : Постанова Верховної Ради України № 4029-XII від 24.02.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4029-12#Text.

Національна програма планування сім’ї : Постанова Кабінету Міністрів України № 736 від 13. 09. 1995 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP950736?an.

Національна програма «Репродуктивне здоров’я 2001–2005» : Указ Президента України № 203/2001 від 26.03.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /203/2001.

Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки» : Постанова Кабінету Міністрів України № 14 від 10.01.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/14-2002-%D0%BF#Text.

Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України № 879 від 24.06.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879-2006-%D0%BF#Text.

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України № 1849 від 27.12. 2006 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/61854426.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1164-р від 31.10.2011 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/244717787.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 695 від 5.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.

Аналітична довідка ООН: Демографічні процеси. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-11/UN%20Policy%20Paper%20on%20Population%20Dynamics_FINAL%20UKR.pdf.

Про Стратегію людського розвитку : Указ Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0036525-21#Text.

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021—2023 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1617-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1617-2021-%D1%80#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті