ДИНАМІКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ ПЕДІАТРИЧНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.10

Ключові слова:

виснаження, деперсоналізація, редукція особистісних досягнень, профілактика, терапія

Анотація

Актуальність. Педіатрична паліативна допомога дітям з неонкологічною патологією в Україні та світі характеризується деякими суперечливими рисами. Так, з одного боку, відбувається постійне вдосконалення нормативно-правової бази, розширення пакету послуг для дітей та підлітків цієї категорії. З іншого боку, фахівці охорони здоров’я, які працюють у цій сфері, отримують потужне навантаження емоційного характеру, пов’язане з професійною діяльністю. Це може призводити до стану професійного вигорання. Мета роботи – оцінити вплив запропонованих корекційних заходів на професійне вигорання та емоційне виснаження фахівців педіатричної паліативної служби. Матеріали та методи. Моніторинг результатів тестування за методикою «Тест на професійне вигорання» К. Маслач і С. Джексон (в адаптації Н. Е. Водоп’янової), їх узагальнення; описова статистика. Респондентами були 12 учасників дослідження: вісім фізичних терапевтів, два педіатри, дві медичні сестри-доглядальниці. Результати дослідження. Наслідком проведеного дослідження стало визначення показників емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції особистісних досягнень. Засобами програми терапії цих категорій фахівців стало залучення їх до впровадження арттерапії дітей та підлітків, які потребують паліативної допомоги, формування невербального спілкування, інтегрувальних соціалізувальних заходів. Дослідження показало: якщо на початку низький рівень професійного виснаження не спостерігався ні в кого, середній рівень – у 7 (58%) респондентів, високий рівень – у 5 (42%) учасників, то наприкінці низький рівень засвідчили в 9 (75%) учасників тестування, середній – 3 (25%) учасники, а високий рівень не спостерігався в жодного обстеженого. Висновки. Отже, позитивна динаміка показників рівня емоційного вигорання засвідчує необхідність систематично контролювати стан психічного здоров’я всіх учасників педіатричної паліативної допомоги, досліджувати ефективність різних заходів профілактики і засобів терапії цього патологічного стану.

Посилання

Дроздова А. Р. Психологічні чинники прояву синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій і безробітних : дис. … канд. психол. Наук : 19.00.01. Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна,2013. 196 с.

Качур О. Профілактика професійного вигорання у закладах освіти. Психолог. 2010. № 424(40). С. 3–7.

Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : Монографія. Київ : Ніка-Центр, 2007. 432 с.

Міщенко М. С. Особливості синдрому емоційного вигорання. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Соціальна психологія, Київ, 2013;11(6/2):103-113.

Чемодурова Ю. М. Психологічні умови подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2019. 23 с.

Григус І. М., Нагорна О. Б., Горчак В. В. Синдром професійного вигорання фізичного терапевта. Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія «Фізична культура». 2017. № 25. С. 91–96.

Кужель І. Р. Медико-психологічна допомога особам, які здійснюють догляд за інкурабельними онкологічними хворими в умовах паліативної медицини : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04. Харків : Харківська медична академія післядипломної освіти, 2012. 24 с.

Ястремська С. О., Усинська О. С. Роль медичних сестер у паліативній (хоспісній) допомозі. Медсестринство. 2011. № 3. URL: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2011.3.5829

Dréano-Hartz S., Rhondali W., Ledoux M., Ruer M., Berthiller J., Schott, L. Monsarrat A.M., Filbet M. Burnout among physicians in palliative care: Impact of clinical settings. Palliat Support Care. 2016 Aug;14(4):402-10. doi: 10.1017/S1478951515000991. Epub 2015 Oct 14. PMID: 26462566.

Gómez-Urquiza J.L., Albendín-García L., Velando-Soriano A., Ortega-Campos E., Ramírez-Baena L., Membrive-Jiménez M.J., Suleiman-Martos N. Burnout in Palliative Care Nurses, Prevalence and Risk Factors: A Systematic Review with Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 21;17(20):7672. doi: 10.3390/ijerph17207672. PMID: 33096682; PMCID: PMC7589426. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7589426/

Tertemiz O.F., Tüylüoğlu E. Are signs of burnout and stress in palliative care workers different from other clinic workers? Agri. 2020 Apr;32(2):79-84. English. doi: 10.14744/agri.2019.14880. PMID: 32297959.

Погрібна А. О. Захисно-копінгова поведінка як чинник емоційного вигорання вчителів шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту : автореф. дис. ... канд. психол. Наук : 19.00.07. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2017. 23 с.

Зливков В. Л., Лукомська С. О., Федан О. В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. Київ : Педагогічна думка, 2016. 219 с.

Технології роботи організаційних психологів: навчальний посібник; за наук. ред. Л. М. Карамушки. Київ : Фірма «ІНКОС», 2005. 366 c.

Наумова В. Ю. Феномен емоційного вигорання. В кн.: Освіта дорослих: енциклопедичний словник; за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка; Нац. акад. пед.наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. Київ : Основа, 2014. 443 с.

Ткач Є. І., Сторожук В. П. Загальна теорія статистики : підручник Київ: ЦНЛ, 2017. 442 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті