АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.6

Ключові слова:

громадське здоров’я, бакалаври, магістри, працевлаштування

Анотація

Актуальність. Наріжним каменем реформування національної системи охорони здоров’я є розбудова ефективної системи охорони / захисту громадського здоров’я на індивідуальному та популяційному рівнях, де ключову роль відіграє кадрова політика й кадрове забезпечення галузі. Мета роботи – напрацювати пропозиції для подальшого внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охорона здоров’я» та наказу МОЗ України від 03.08.2021 року № 1614. Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети використовували аналітичний та порівняльний методи. Результати дослідження. У процесі проведеної роботи встановлено низку проблеми, які потребують якнайшвидшого вирішення: у штаті регіональних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України не передбачені посади для бакалавра громадського здоров’я; на посаду «фахівець з громадського здоров’я» та «фахівець з довкілля та здоров’я» в штат регіональних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України не приймають бакалаврів громадського здоров’я, хоча Наказом Мінекономіки від 25.10.2021 року № 810-21 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010» у розділ 4.2. «Професіонали» додано працівників освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; наказом МОЗ України від 03.08.2021 року № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах / закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення» не передбачено працевлаштування бакалаврів за спеціальністю «Громадське здоров’я», які апріорі є головним кадровим потенціалом для ЗОЗ. Висновки. Надано пропозиції на адресу МОЗ України щодо працевлаштування випускників-бакалаврів та магістрів за спеціальністю громадське здоров’я.

Посилання

Спеціальна сесія Європейського регіонального комітету ВООЗ, 10–11 травня 2022 р. URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/special-session-who-regional-committee-europe-joint-declaration_en?s=62

Європейський план дій по зміцненню потенціалу і послуг охорони громадського здоров’я. Європейський регіональний комітет EUR/RC62/12 Rev.1 Шістдесят друга сесія +EUR/RC62/Conf.Doc./6 Rev.2 2. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/171773/RC62wd12rev1-Rus-updated.pdf

Гущук І. В. Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в контексті європейської інтеграції. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України: Матеріали щорічної Всеукраїнської наук.- практ. конф. за міжнародною участю (Київ, 23 березня. 2017р.) /за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. Київ : ТОВ «ДКС-Центр», 2017. 208 с., С. 40–43.

Гущук І. В. До проблемних питань кадрового забезпечення сфери громадського здоров’я. «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах глобалізації суспільства та перспективи розвитку»: матеріали Четвертого наук. симп. з міжнар. участю з громад. здоров’я, 21–23 верес. 2022 р. Тернопіль : ТНМУ, 2022. 68 с., С. 4–5.

Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров’я : колективна монографія / за заг. Ред. М. М. Білинської, Н. О. Васюк, О. Д. Фірсової. Київ : НАДУ, 2018. 416 с.

Україна після коронакризи – шлях одужання : наук. доп. / Я. А. Жаліло (кер. авт. кол.), Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська, О. О. Коломієць та ін.; Наукова доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ : НІСД, 2020. 304 с.

Глобальна стратегія ВООЗ для розвитку кадрових ресурсів охорони здоров’я: трудові ресурси 2030 р. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/253394

Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80#Text

Гущук І. В., Анчишкін А. І., Волощук О. В. Стратегічні напрями розбудови системи охорони громадського здоров’я України. Довкілля та здоров’я. 2020. № 3(96). С. 4–9.

Про систему громадського здоров’я : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20#Text

Європейська програма роботи на 2020–2025 рр. – «Об’єднані дії для кращого здоров’я в Європі» (EPW). URL: https://www.who.int/europe/about-us/our-work/european-programme-of-work

Дворічна угода про співпрацю (ВСА) 2022-2023. URL: https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/areas-ofwork/biennial-collaborative-agreement-bca-2022-2023

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. 2017. 176 c. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Розпорядження КМУ від 17 вересня 2014 р. № 847-р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті