ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД МОЛОДОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/pub.health.2023.3.7

Ключові слова:

екологічна свідомість, екоцентризм, самосвідомість особистості, молодь, екоорієнтований підхід, сталий розвиток

Анотація

Актуальність. Протягом тривалого часу природа і її ресурси розглядали як засіб впливу на людину. З розвитком науково-технічного прогресу людство поступово збільшувало вплив на природу, добуваючи та використовуючи її ресурси у своїх цілях. Як наслідок, до початку ХХІ століття людська активність вичерпала та виснажила ресурси планети до такого стану, за якого можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби ставляться під серйозну загрозу. Така ситуація зумовила розвиток теоретичних і емпіричних досліджень у різних наукових напрямах з питань екологічної культури, свідомості, розумного споживання і сталого розвитку. Результати дослідження. У роботі здійснено теоретичний аналіз поняття «екологічна свідомість» крізь призму різних наукових підходів. Визначено структуру, компоненти феномену екологічної свідомості, а також психолого-педагогічні умови її формування. Сформовано авторське визначення екологічної свідомості. Висновки. Доведено, що екологічна свідомість є складноструктурним і багатокомпонентним феноменом. Вона містить систему знань про довкілля, його стан, способи збереження та покращення; пізнавальні процеси, задіяні в системі взаємовідносин «людина – довкілля»; самосвідомість особистості, яка проявляється в емоційно-вольовій і пізнавальній формі. У широкому понятті до структури екосвідомості уналежнюємо: граничну кількість екологічних уявлень, ставлення до об’єктів природи, установки, спрямованість діяльності особистості. Виявлено, що до основних компонентів екологічної свідомості належать когнітивний (характеризує психічне відображення внутрішньоособистісного і природного середовища), конотивний (виражає саморегуляцію і стратегії поведінки людини в навколишньому середовищі) та емотивний (визначає ставлення особистості до навколишнього середовища) складники.

Посилання

Варго О. М. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03; Харк. ун-т Повітр. Сил ім. І. Кожедуба. Харків, 2006. 17 с.

Євдокимова Т. О. Розвиток екологічної свідомості підлітків – учасників скаутського руху : дис. … канд. псих. Наук : 19.00.07. Київ, 2007. 221 с.

Єфименко Н. П. Особливості формування екологічної культури студентів вищих технічних закладів освіти : дис. … канд. пед. Наук : 13.00.04. Харків, 2000. 137 с. Лазебна О. М. Формування активної екологічної позиції підлітків : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. Київ, 2004. 222 с.

Льовочкіна А. М. Основи екологічної психології : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 136 с. Мамешина О. С. Психологічні особливості формування екологічної культури учнівської молоді / Збірник наукових праць «Педагогіка і психологія професійної освіти: результати дослідження і перспективи» / За ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. Київ, 2003. С. 650–660.

Людина і світ. Вступ до екологічної психології : навч. посіб. Донецьк, 2006. 144 с.

Негруца Н. А. Формування екологічного світогляду студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації аграрного профілю у 14 процесі вивчення економічних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2003. 247 с.

Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних навчальних закладах : Монографія. Київ – Луганськ : Альма-матер, 2014. 540 с. Саунова Ю. О. Формування екологічної свідомості майбутніх учителів (психолого-педагогічний аспект). Вісн. Житомир.держ.ун-ту ім. І. Франка. 2005. № 25. С. 109–121.

Скребець В. О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи : Монографія. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. 440 с.

Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В. Основи екології : Підручник. Київ : Знання. 2006. 543 с.

Хроленко М. В. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : 2007. 20 с.

Юрченко Л. І. Екологічні цінності в структурі екологічної свідомості й екологічної культури. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. Вип. 78. Київ, 2009. С. 229–237.

Başlar K. Uluslar arası Çevre Hükukunda Gelecek Nesillerin Durumu // Ecoloji, sayı: 5, 1992. – S. 38–40.

Jamison A., Eyerman R., Cramer J., Laessoe J. The Making of the New Environmental Consciousness: A Comparative Study of the Environmental Movements in Sweden, Denmark, and the Netherlands. Contemporary Sociology. – Vol. 23, № 4 (Jul., 1994). P. 513–525.

Özdemir I. Çevre Sorunlarının Insan-Merkezli Karakteri // I. Ulusal Çevre Hükuku Kongresine sunulan tebliğ. 23 Kasım 1996, Ankara. S. 68–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті